استعداد تحصیلی وزارت بهداشت(کد دوم-روز جمعه)

سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی   سوالات دانلود .PHD_97_2 پاسخ تماما تشریحی دانلود answer 97-2-phd

استعداد تحصیلی وزارت بهداشت(کد اول-روز پنج شنبه)

سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی   دانلود _۹۷_۱_PHD

سوالات دفترچه عمومی دکتری ۱۳۹۱

dampezeshki-91 ensani-91 fani-91 honar-91 keshavarzi-91 oloum-paye-91 pezeshki-91 tarbiatbadani-91 zaban-91

سوالات دفترچه عمومی دکتری ۱۳۹۲

Dampezeshki 92 Ensani 92 Fani 92 Honar 92 Keshavarzi 92 Zaban 92 Tarbiat Badani 92 Pezashki, A 92 Olom Paye, C 92 Olom Paye, A 92

سوالات دفترچه عمومی دکتری ۱۳۹۳

دامپزشکی ۹۳ زبان ۹۳ علوم انسانی ۹۳ علوم پایه الف ۹۳ علوم پزشکی الف ۹۳ فنی و مهندسی ۹۳ کشاورزی و منابع طبیعی ۹۳ هنر ۹۳

سوالات دفترچه عمومی دکتری ۱۳۹۴

دامپزشکی ۹۴ کلید دامپزشکی ۹۴   زبان ۹۴ کلید زبان ۹۴   علوم انسانی ۹۴ کلید علوم انسانی ۹۴     علوم پایه ۹۴ کلید علوم […]

سوالات دفترچه عمومی دکتری ۱۳۹۵

دامپزشکی ۹۵ کلید دامپزشکی ۹۵   علوم انسانی ۹۵ کلید علوم انسانی ۹۵   علوم پایه ۹۵ کلید علوم پایه ۹۵   فنی و مهندسی ۹۵ […]

دانلود دفترچه سوالات عمومی گروه دامپزشکی دکتری ۱۳۹۶

دامپزشکی ۹۶  

دانلود دفترچه سوالات عمومی گروه فنی و مهندسی دکتری ۱۳۹۶

فنی و مهندسی ۹۶  

دانلود دفترچه سوالات عمومی گروه علوم پایه دکتری ۱۳۹۶

علوم پایه ۹۶  

دانلود دفترچه سوالات عمومی گروه زبان دکتری ۱۳۹۶

زبان ۹۶  

دانلود دفترچه سوالات عمومی گروه هنر دکتری ۱۳۹۶

هنر ۹۶