سوالات دفترچه عمومی دکتری ۱۳۹۲

Dampezeshki 92 Ensani 92 Fani 92 Honar 92 Keshavarzi 92 Zaban 92 Tarbiat Badani 92 Pezashki, A 92 Olom Paye, C 92 Olom Paye, A 92