دانلود دفترچه سوالات عمومی گروه دامپزشکی دکتری ۱۳۹۶

دامپزشکی ۹۶  

دانلود دفترچه سوالات عمومی گروه فنی و مهندسی دکتری ۱۳۹۶

فنی و مهندسی ۹۶  

دانلود دفترچه سوالات عمومی گروه علوم پایه دکتری ۱۳۹۶

علوم پایه ۹۶  

دانلود دفترچه سوالات عمومی گروه زبان دکتری ۱۳۹۶

زبان ۹۶  

دانلود دفترچه سوالات عمومی گروه هنر دکتری ۱۳۹۶

هنر ۹۶  

دانلود دفترچه سوالات عمومی گروه کشاورزی و منابع طبیعی دکتری ۱۳۹۶

کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶  

دانلود دفترچه سوالات عمومی گروه علوم انسانی دکتری ۱۳۹۶

علوم انسانی ۹۶