دانلود سوالات دفترچه عمومی گروه دامپزشکی دکتری ۱۳۹۷

داپزشکی ۹۷   کليد سوالات گروه دامپزشکی آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷

دانلود سوالات دفترچه عمومی گروه هنر دکتری ۱۳۹۷

دانلود گروه هنر ۱۳۹۷     کليد سوالات گروه هنر آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷

دانلود سوالات دفترچه عمومی کشاورزی و منابع طبیعی دکتری ۱۳۹۷

کشاورزی و منابع طبیعی ۹۷     کليد سوالات گروه کشاورزی آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷

دانلود دفترچه سوالات عمومی گروه علوم انسانی دکتری ۱۳۹۷

دانلود     کليد دفترچه علوم انسانی دکتراي سال ۱۳۹۷