دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی گروه دامپزشکی

کتاب دفترچه سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹     عوامل تعیین کننده درصد داوطلب در درس […]

دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی گروه کشاورزی

کتاب دفترچه سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی استعداد تحصیلی گروه کشاورزی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹     عوامل تعیین کننده درصد داوطلب در درس […]

دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی گروه زبان

 کتاب دفترچه سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی استعداد تحصیلی گروه زبان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹     عوامل تعیین کننده درصد داوطلب در درس […]

دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی گروه هنر

کتاب دفترچه سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی استعداد تحصیلی گروه هنر از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹       عوامل تعیین کننده درصد داوطلب در […]

استعداد تحصیلی وزارت بهداشت(کد دوم-روز جمعه)+پاسخ تشریحی

سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی دانلود

استعداد تحصیلی وزارت بهداشت(کد اول-روز پنج شنبه) +پاسخ تشریحی

سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی   دانلود  

سوالات با پاسخ تشریحی استعداد شغلی(خوشه ۳)

سوالات با پاسخ تشریحی هوش و استعداد تحصیلی آزمون استخدامی(خوشه ۳)

سوالات و پاسخ تشریحی استعداد شغلی(خوشه۲)

سوالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون استخدامی(خوشه ۲)