استعداد تحصیلی وزارت بهداشت(کد دوم-روز جمعه)+پاسخ تشریحی

سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی دانلود

استعداد تحصیلی وزارت بهداشت(کد اول-روز پنج شنبه) +پاسخ تشریحی

سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی   دانلود  

سوالات با پاسخ تشریحی استعداد شغلی(خوشه ۳)

سوالات با پاسخ تشریحی هوش و استعداد تحصیلی آزمون استخدامی(خوشه ۳)

سوالات و پاسخ تشریحی استعداد شغلی(خوشه۲)

سوالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون استخدامی(خوشه ۲)