دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی گروه دامپزشکی

کتاب دفترچه سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹     عوامل تعیین کننده درصد داوطلب در درس […]

دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی گروه زبان

 کتاب دفترچه سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی استعداد تحصیلی گروه زبان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹     عوامل تعیین کننده درصد داوطلب در درس […]

دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی گروه هنر

کتاب دفترچه سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی استعداد تحصیلی گروه هنر از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹       عوامل تعیین کننده درصد داوطلب در […]

استعداد تحصیلی وزارت بهداشت(کد دوم-روز جمعه)+پاسخ تشریحی

سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی دانلود