دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی گروه زبان

 کتاب دفترچه سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی استعداد تحصیلی گروه زبان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹     عوامل تعیین کننده درصد داوطلب در درس […]

استعداد تحصیلی وزارت بهداشت(کد دوم-روز جمعه)+پاسخ تشریحی

سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی دانلود

استعداد تحصیلی وزارت بهداشت(کد اول-روز پنج شنبه) +پاسخ تشریحی

سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی   دانلود