استعداد تحصیلی وزارت بهداشت(کد دوم-روز جمعه)

سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی   سوالات دانلود .PHD_97_2 پاسخ تماما تشریحی دانلود answer 97-2-phd

استعداد تحصیلی وزارت بهداشت(کد اول-روز پنج شنبه)

سوالات همراه با پاسخ تماما تشریحی   دانلود _۹۷_۱_PHD

دفترچه عمومی دکتری علوم پایه ۱۳۹۸

دانلود 👇👇👇 علوم پایه ۹۸  

تشکیل معادله

برخی از سوالات استعداد تحصیلی را می‌توان در سرفصلی با عنوان تشکیل معادلات قرار داد، زیرا جهت حل این سوالات می‌بایست در گام اول اقدام به […]

کار با داده های آماری

#حل_سوال_بر_پایه_آموزش پیرو سلسه فایل های “حل سوال بر پایه آموزش” در فایل حاضر قصد داریم به آموزش و حل سوالات “داده های آماری” بپردازیم. سوالات داده […]

دانلود سوالات دفترچه عمومی گروه فنی و مهندسی دکتری ۱۳۹۷

فنی و مهندسی ۹۷   کليد سوالات دفترچه فنی و مهندسی آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷

دانلود سوالات دفترچه عمومی گروه علوم پایه دکتری ۱۳۹۷

علوم پایه ۹۷   کليد سوالات علوم پایه آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷

دانلود سوالات دفترچه عمومی گروه زبان دکتری ۱۳۹۷

زبان ۹۷   کليد سوالات گروه زبان آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷

دانلود سوالات دفترچه عمومی گروه دامپزشکی دکتری ۱۳۹۷

داپزشکی ۹۷   کليد سوالات گروه دامپزشکی آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷

دانلود سوالات دفترچه عمومی گروه هنر دکتری ۱۳۹۷

دانلود گروه هنر ۱۳۹۷     کليد سوالات گروه هنر آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷

دانلود سوالات دفترچه عمومی کشاورزی و منابع طبیعی دکتری ۱۳۹۷

کشاورزی و منابع طبیعی ۹۷     کليد سوالات گروه کشاورزی آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷

دانلود دفترچه سوالات عمومی گروه علوم انسانی دکتری ۱۳۹۷

دانلود     کليد دفترچه علوم انسانی دکتراي سال ۱۳۹۷