دوره vip/تضمین درصد

  هر ساله استاد مهدوی شاگردهای را برای کسب درصدهای خارج از درصد قابل کسب توسط افراد عادی آماده می‌کنند، این کلاس به صورت حضوری نیمه […]

دانلود سوالات دفترچه عمومی گروه فنی و مهندسی دکتری ۱۳۹۷

فنی و مهندسی ۹۷   کليد سوالات دفترچه فنی و مهندسی آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷

دانلود سوالات دفترچه عمومی گروه علوم پایه دکتری ۱۳۹۷

علوم پایه ۹۷   کليد سوالات علوم پایه آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷

دانلود سوالات دفترچه عمومی گروه زبان دکتری ۱۳۹۷

زبان ۹۷   کليد سوالات گروه زبان آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷

دانلود سوالات دفترچه عمومی گروه دامپزشکی دکتری ۱۳۹۷

داپزشکی ۹۷   کليد سوالات گروه دامپزشکی آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷

دانلود سوالات دفترچه عمومی گروه هنر دکتری ۱۳۹۷

دانلود گروه هنر ۱۳۹۷     کليد سوالات گروه هنر آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷

دانلود سوالات دفترچه عمومی کشاورزی و منابع طبیعی دکتری ۱۳۹۷

کشاورزی و منابع طبیعی ۹۷     کليد سوالات گروه کشاورزی آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷

دانلود دفترچه سوالات عمومی گروه علوم انسانی دکتری ۱۳۹۷

دانلود     کليد دفترچه علوم انسانی دکتراي سال ۱۳۹۷