دانلود دفترچه سوالات عمومی گروه کشاورزی و منابع طبیعی دکتری ۱۳۹۶

کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶  

دانلود سوالات دفترچه عمومی کشاورزی و منابع طبیعی دکتری ۱۳۹۷

کشاورزی و منابع طبیعی ۹۷     کليد سوالات گروه کشاورزی آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷